Zgodnie z :  regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

§ 35.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez przyszłych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.


2. Przedsiębiorstwo udziela Informacji odbiorcy osobiście , za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.


3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.


4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3,
Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów , informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.


§ 36.1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo
umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.


2.Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.


3.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w termin 14 dni od daty wpływu.