• Karta Dużej Rodziny
  • zdjecia pwik

Witamy serdecznie na stronach PWiK Lidzbark Warmiński


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, z przyjemnością zawiadamiamy o usługach wykonywanych na zlecenie przez pracowników Przedsiębiorstwa w zakresie sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, w szczególności:
          
W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH:
      - usuwanie awarii wodociągowej na wodociągu i przyłączach
- wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych
      - wykrywanie i lokalizacja miejsc nieszczelności przewodów  
- wykonanie instalacji metodą bezwykopową, przy pomocy tzw KRETA, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę oraz konieczności robienia wykopu wzdłuż całej instalacji
          
W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH:
   - udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą ciśnieniową i mechaniczną
   - lokalizacja nielegalnych włączeń przykanalików kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej
   - wykonywanie inspekcji TV odcinków instalacji kanalizacji wewnętrznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, za pomocą profesjonalnego zestawu inspekcyjnego
    - punktowe wzmacnianie i uszczelnianie kanałów technologią krótkich rękawów, tzw PAKERÓW
 
 Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem oferowanych usług

Panele fotowoltaiczne


W dniu 10 lipca 2018 roku Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Pan Bartosz Buczyński podpisał Aneks Nr RPWM.04.01.00-28-0484/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu "Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kWp zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim"

Całkowita wartość Projektu wynosi 600.475,64 zł. Współfinansowanie UE Projektu wynosi 414.962,84 zł i stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2018 r., zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.03.2019 r.

Projekt polega na wykonaniu dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kWp na potrzeby dwóch Stacji Uzdatniania Wody znajdujących się na działkach: 48/2 przy ulicy Dąbrowskiego 22A w Lidzbarku Warmińskim oraz  69/2 przy ulicy Przystaniowej 11A w Lidzbarku Warmińskim.

suw_przystaniowa_1.jpg

Zainstalowane panele fotowoltaiczne na SUW Dąbrowskiego i SUW Przystaniowa

Zainstalowane panele fotowoltaiczne na SUW Dąbrowskiego i SUW Przystaniowa
suw-przystaniowa_2.jpg

Stacja Uzdatniania Wody Dąbrowskiego

Stacja Uzdatniania Wody Dąbrowskiego

Remont Stacji Uzdatniania Wody


Rozpoczęto inwestycję pn.: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ,,Północ" zlokalizowanej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim". Modernizacja związana jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego układu technologicznego uzdatniania wody oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw wody dla rozwijającej się strefy ekonomicznej czy też budownictwa mieszkaniowego w północnej części miasta.
W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej zewnętrznej – rurociągów wody surowej studni głębinowych. Wiosną 2019 zostaną rozpoczęte prace budowlane związane z układem technologicznym Stacji i budową zbiorników magazynowych wody czystej oraz modernizacją budynku stacji. Całkowity koszt inwestycji ok. 2.500.000,00 zł.


Poprawa stanu sieci wod-kan w ulicy Wyszyńskiego


W związku z budową ronda w ulicy Wyszyńskiego, PWiK Sp. z o.o. podjęło decyzję o wymianie sieci DN 300 (długość odcinka sieci 90 mb) na odcinku: nowo wybudowane rondo - ul. Warmińska oraz o wymianie sieci wodociągowej DN 90 (długość sieci 250 mb) na odcinku od nowo wybudowanego ronda do budynku nr 6 w ulicy Bartoszyckiej.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych PWiK Sp. z o.o.


Budowa sieci w ulicy Wyszyńskiego

Budowa sieci w ulicy Wyszyńskiego

Inwestycja w ul. Rolnej

Inwestycja w ul. Rolnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej


W 2018 roku PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wykonało dokumentację techniczną wykonania sieci wodociągowej i wydłużenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Lidzbarku Warmińskim.
Na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim na podstawie dokumentacji technicznej wykonało zadanie polegające na budowie sieci wod-kan.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych PWiK Sp. z o.o.


Budowa sieci przy ul. Polnej


W 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wykonało na zlecenie firmy zewnętrznej odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy nowo wybudowanym bloku TBS przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim
 

Budowa sieci w ulicy Polnej

Budowa sieci w ulicy Polnej

Bezwykopowa renowacja kanałów (zdjęcie poglądowe)

Bezwykopowa renowacja kanałów (zdjęcie poglądowe)

Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej


Kolejna inwestycja metodą bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej.
W dniu 25.09.2018 r. Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, Pan Bartosz Buczyński podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej odcinka sieci w ulicach Olsztyńska - Pionierów w Lidzbarku Warmińskim.
W celu usprawnienia robót budowlanych zastosowano technologię rękawa z włókniny poliestrowej utwardzonego światłem.
Konieczność wykonania w/w robót spowodowana była uszkodzonym i nieszczelnym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie robót budowlanych przewidziano na koniec 2018 r. Wartość inwestycji: 169.740,00 zł. Całość została sfinansowana ze środków własnych Spółki.


Budowa wiaty na odpady


W dniu 13.09.2018 r. Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, Pan Bartosz Buczyński podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty na odpady z oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim.
Główny cel wykonania w/w robót budowlanych to mozliwość zbierania większej ilości odpadów powstałych na oczyszczalni ścieków, skratek i piasku a następnie wywożenie ich w jednym, większym transporcie na składowisko odpadów. Wykonanie robót budowlanych przewidziano na koniec 2018 r. Inwestycja sfinansowana w całości przez PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
 

Budowa wiaty na odpady

Budowa wiaty na odpady

Wirówka dekantacyjna

Wirówka dekantacyjna

Zakup wirówki dekantacyjnej


W dniu 06.07.2017 r. PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało umowę na zakup wraz z dostawą specjalistycznego urządzenia oczyszczającego - wirówki dekantacyjnej.
Urządzenie przeznaczone jest do separacji szerokiego zakresu cząstek o średnicy od 5mm do kilku mikronów. Dzięki wysokiej wydajności urządzenia, niskim kosztom utrzymania oraz niskiemu zużyciu energii, wirówka to idealne rozwiązanie do wykorzystania w oczyszczalni ścieków.
Urządzenie zakupiono w formie leasingu. Wartość dostawy: 299.686,02 zł


 

Inwestycja w ul. Wiejskiej


W dniu 20.02.2017 r. Prezes Zarządu Pan Bartosz Buczyński podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej DN 300 i DN 80 wraz z przyłączami w ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
Prace wykonano w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 117016N w miejscowości Pilnik w Lidzbarku Warmińskim"
Wartość inwestycji: 180.504,84 zł. Zadanie wykonano w kwietniu 2017 r.


 
wiejska.jpg

Koparka kołowa

Koparka kołowa

Zakup koparki kołowej


Kolejnym urządzeniem zakupionym w celu obniżenia kosztów transportowych przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych, był zakup koparki kołowej Liebherr A316.Zakupiona w czerwcu 2018 r. koparka zastąpi wyeksploatowane maszyny będące na wyposażeniu PWiK Sp. z o.o.
Maszyna przeznaczona jest do prac związanych z wymianami infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta oraz prac w ramach rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakup samochodu ciężarowego

W czerwcu 2018 r. Przedsiębiorstwo doposażyło flotę pojazdów specjalistycznych.
W celu obniżenia kosztów transportowych przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych zakupiono samochód ciężarowy typu wywrotka Mercedes Actros 3341.
Pojazd został zakupiony w związku z inwestycjami własnymi prowadzonymi przez spółkę w zakresie usuwania awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz prac związanych z wymianami infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta.


Samochód ciężarowy typu wywrotka

Samochód ciężarowy typu wywrotka

Prace wykonywane przez PWiK Sp. z o.o.

Prace wykonywane przez PWiK Sp. z o.o.

Inwestycje zlecone


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o w Lidzbarku Warmińskim poza realizacją zadań własnych, związanych z dostawą wody i przyjmowaniem i oczyszczaniem ścieków oraz obsługą mieszkańców, od początku 2018 roku przeprowadziło wiele zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z poprawą i bezpieczeństwem jakości wody oraz infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Do głównych zadań inwestycyjnych w roku 2018, jakie PWiK Sp. z o.o. zrealizowało, w ramach podpisanych umów z inwestorami, należą w wszczególności:
1) podpisanie umowy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego, wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn.: "Stworzenie Parku rekreacyjno - sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim" Wartość robót: 68.250,00 zł.
2) umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 51 w miejscowości Lidzbark Warmiński w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Wartość kontraktu: 672.750,93 zł
3) umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i burzowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim. Wartość kontraktu: 238.000,00 zł

Przedsiębiorstwo w ramach współpracy z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w roku 2018 wykonało wymianę 13 hydrantów ppoż na terenie miasta oraz doposażyło sieć wodociągową w kolejne 8 sztuk celem zapewnienia zabezpieczenia w wodę w sytuacjach kryzysowych.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem sieci i obsługą mieszkańców Przedsiębiorstwo przeprowadziło ponad 500 wymian wodomierzy oraz dokonało łącznie 65 szt usunięcia awarii sieci i przyłączy wodociągowych. 

Z przyjemnością informujemy
o zajęciu I miejsca
w organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie konkursie:
Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej
pip_1.jpg
pip_2.jpg
Podczas uroczystej Gali Konkursowej, w dniu 9 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim Pan Bartosz Buczyński odebrał nagrodę z rąk okręgowego inspektora pracy w Olsztynie Pana Marka Wójciaka, za zajęcie I miejsca w kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników. Laureaci Konkursu to przede wszystkim osoby i firmy które, zdaniem inspektorów pracy, szczególnie wyróżniają się w naszym regionie pod względem dbałości o bezpieczeństwo pracy i nie mają problemów z przestrzeganiem prawa pracy.
kdr_male.jpg

Karta Dużej Rodziny

Miło nam poinformować, iż 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o przystąpienie do projektu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny. Dzięki aktywnemu włączeniu się do tej inicjatywy, rodzice biorący udział w Programie zyskali prawo do 20% ulg (rabatów) na część usług oferowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, nie objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z usługami objętymi rabatem zapoznać się można na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwiklw.home.pl. Rabaty z tytułu posiadania „Karty Dużej Rodziny” zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.

W załącznikach informacje do rabatów Karty Dużej Rodziny
Rabaty część I                  Rabaty część II

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Zarząd Spółki PWiK Lidzbark Warmiński wprowadził procedury rozłożenia na raty płatności za wykonane przyłącza wod-kan

Informacja dotycząca Regulaminu oraz wniosek i umowa o wykonanie przyłącza na raty, znajdują się na dole strony. Dodatkowych informacji udziela Dział Wody, pod nr telefomu: 89 767 26 70, wewn.26, codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 - 15:00.

Wszystkie chętne osoby zaprzaszamy do zapoznania się z materiałami.

Szanowny Kliencie,

Z myślą o najwyższych standardach wprowadzamy nowy system obsługi. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Państwa rozliczenie.
Wdrożeniu nowego systemu towarzyszą pewne niedogodności, stąd prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Państwa dane będą przenoszone i aktualizowane, a wpłaty sukcesywnie księgowane, dlatego prosimy o cierpliwość do momentu oddania pełnej funkcjonalności systemu. Nowy system to także zmiany, które będą obowiązywały w kolejnych dokumentach rozliczeniowych.

Zmienione zostaną:

✓ indywidualne numery konta bankowego do regulowania płatności,

Wszelkiego rodzaju wnioski przyjmowane są w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 18, codziennie w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00,

telefonicznie: 86 767 15 04 oraz za pomocą poczty elektronicznej: pwiklw@home.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Spółki PWiK

INFORMACJA w sprawie form płatności za usługi wykonywane przez PWiK w Lidzbarku Warmińskim

Na podstawie Zarządzenia Nr 7 z dnia 18.11.2014 r. Prezesa Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim informuję, że
od dnia 01.01.2015 r. faktur VAT za dostawę wody i odbiór ścieków wystawionych przez PWiK Lidzbark Warmiński, nie będzie można opłacać bezpośrednio do rąk upoważnionego do odczytów inkasenta.
Opłaty za usługi wykonywane przez PWiK można dokonywać gotówką w Kasie Przedsiębiorstwa przy ulicy Piłsudskiego 18 w Lidzbarku Warmińskim, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany na Fakturze.
KASA Spółki czynna jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w kasie nie są pobierane dodatkowe opłaty.
Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Zbytu Wody Spółki, tel. 730 008 595.
W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Zbytu Wody, tel. 89 767 15 04, 730 008 595.